Turecké společnosti působící v České republice
10/10/2018
Na věčnou památku pana Alpera Özmerta
30/10/2019

Oznámení o svolání valné hromady

Představenstvo Česko-turecké smíšené obchodní Komory, IČO: 275 96 443, se sídlem Praha 1,
Vodičkova 710/31, PSČ 110 00, zapsané v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,
vložka 55243 (dále jen „Komora“),

svolává v souladu s § 11 stanov řádnou valnou hromadu,
která se uskuteční dne 02.07.2019 od 14:00 hodin

na adrese Praha 1, Vodičkova 710/31, PSČ 110 00, v prostorách advokátní kanceláře Schaffer & Partner

Legal s.r.o., advokátní kancelář

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení a schválení jednacího řádu a pořadu jednání valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o činnostech Komory za uplynulé roky
4. Zpráva o vývoji hospodaření a schválení účetní závěrky Komory za roky 2016 – 2018
5. Hlasování o změně stanov Komory
6. Obchodní strategie Komory (schválení koncepce Komory a jejích hlavních směrů činnosti na
rok 2020)
7. Závěr

V Praze dne 30.05.2019
Za představenstvo Komory

_______________________________
Mgr. Aleš Eppinger
předseda představenstva

Oznámení o svolání valné hromady